Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden AllesKeurig.nl

 

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AllesKeurig.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AllesKeurig.nl en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

2.3 De door AllesKeurig.nl gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AllesKeurig.nl opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop AllesKeurig.nl haar aanbieding baseert.

2.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door AllesKeurig.nl gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AllesKeurig.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of ruimtes, waarvan AllesKeurig.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

4.2 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat AllesKeurig.nl tijdig, dat wil zeggen voordat er door AllesKeurig.nl begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen (zoals precariorechten), ontheffingen, toewijzingen, etc.

4.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor AllesKeurig.nl onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.4 De opdrachtgever dient AllesKeurig.nl op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.

4.5 Voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door AllesKeurig.nl in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de opdrachtgever jegens AllesKeurig.nl aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

4.6 AllesKeurig.nl gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

4.7 De opdrachtgever vrijwaart AllesKeurig.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan zoals verwoord in dit artikel, heeft AllesKeurig.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Oplevering

5.1 De door AllesKeurig.nl opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

5.2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van AllesKeurig.nl ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 6 Prijswijzigingen

Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

a. AllesKeurig.nl alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

b. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op AllesKeurig.nl rustende verplichting ingevolge de wet.

 

Artikel 7 Annulering

7.1 In het geval dat de opdrachtgever een aan AllesKeurig.nl gegeven opdracht annuleert, zal de opdrachtgever alle reeds door AllesKeurig.nl in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.

7.2 AllesKeurig.nl werkt niet met contracten, maar enkel met afspraakbevestigingen. Concreet houdt dit in dat u geen verplichtingen naar ons toe heeft, enkel als u de afspraak niet afzegt of geen gebruik wilt maken van onze diensten hoeft u dit enkel per mail of schriftelijk aan ons te laten weten. Als u echter zonder af te bellen of te mailen te kennen geeft op de locatie zelf dat wij de geplande werkzaamheden niet hoeven te doen, zoals u in de afspraakbevestiging kunt lezen zijn wij genoodzaakt dit wel in rekening brengen.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden contant, en bij factuurbetaling binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door AllesKeurig.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan AllesKeurig.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AllesKeurig.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking aan AllesKeurig.nl kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AllesKeurig.nl in staat is adequaat te reageren.

9.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever AllesKeurig.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.                                                                         9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal AllesKeurig.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Ontbinding

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AllesKeurig.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 AllesKeurig.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

11.2 AllesKeurig.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen dan wel gebreken, die reeds voor de aanvang van de werkzaamheden aanwezig waren, aan zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever. AllesKeurig.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken. 

11.3 AllesKeurig.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AllesKeurig.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AllesKeurig.nl kenbaar behoorde te zijn.

11.4 AllesKeurig.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 AllesKeurig.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van AllesKeurig.nl in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

11.6 Indien de opdrachtgever materialen of gereedschappen van AllesKeurig.nl, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft AllesKeurig.nl het recht dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.7 AllesKeurig.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten bouwterreinen bevinden.

11.8 Indien AllesKeurig.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AllesKeurig.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van AllesKeurig.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AllesKeurig.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

11.9 Alle aanspraken jegens AllesKeurig.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij AllesKeurig.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.2 Op elke overeenkomst tussen AllesKeurig.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en AllesKeurig.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AllesKeurig.nl gevestigd is.